27 February 2013

27/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΔΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑ

Εκδήλωση του Συλλόγου Παναγία Σουμελά Νέας Υόρκης - Αστόρια 12 Απριλίου, 2003

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - τραγούδι
ΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - λύρα
ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - νταούλι

Ευχαριστούμε τον κάμεραμαν Βαλάντη!

Scenes from an evening at the Panagia Soumela Society of Astoria, NY
12 April, 2003

Giannis Kourtidis - vocals
Giannis Sanidis - lyra
Giannis Apazidis - daouli

Thanks to cameraman Valantis for the coverage!

26 February 2013

26/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ


Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη Γιώργο Κυριακίδη και το κανάλι του youtube

pexlivan giorgis kiriakidis για το πανέμορφο τραγούδι/βίντεο του Χρύσανθου. 


Από το δίσκο "Χρυσή Παράδοση" 

"Χτίσον λύραν κοκκίμελον" (διπάτ)

Λύρα: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης

Νταούλι: Ροδόλφος Παπαδόπουλος

Ετος ηχογράφησης: 1991

Στούντιο Αγροτικόν (Νίκου Παπάζογλου)

Μichalis Charalambidis - The Pontian Question in the United Nations

Μichalis Charalambidis
The Pontian Question in the United Nations 
book review by Theofanis Malkidis Ph. D., Democritus University of Thrace, Greece

Μιχάλης Χαραλαμπίδης
The Pontian Question in the United Nations 
(Το Ποντιακό ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη)
κριτική από τον Θεοφάνης Μαλκίδης. Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

(άρθρο από την σελίδα www.trapezounta.com - 1η δημοσίευση 03 Αυγούστου 2004)


Pontian Society of Thessaloniki «Euxinos Leschi»- International League for the Rights and the Liberation of Peoples. Athens 2004 p. 183.

Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης- Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Αθήνα 2004 σελ.183.

This exceptional aesthetics book which circulated in the English language, includes all the interventions of writer for the Pontian question in the United Nations. The M. Charalambidis ringleader of recognition of genocide of Greeks of Pontos from the Greek Parliament, that in 1994 it established with law the 19th of May as day of memory, it assembled the texts that deposited in the Economic and Social Council of UN, that recommend original contribution in the affair of internationalisation of genocide and more generally in the Pontian question (kryptochristinians in Turkey, re-establishment of Pontians inhabitants from the t. USSR - Romania , etc ). Apart from historical importance texts to the UN which accepted the Organism in 1998, in 2002 and in 2004 - in the book is included also French, Spanish, Turkish, and the Russian translation – the writer mentions his interventions in the Organisation for the Security and the Cooperation in Europe , what became in 1998 ( included their Turkish and Russian translation). Still in the book are included the speeches of writer in international Congresses and events in Europe, in the USA and Greece for the question of internationalisation of genocide of Greeks of Pontos, the recognition of the 19 is May from the governor of New York G. Patakis, the Universal Declaration of the Rights of Peoples ( Algiers 1976), while very useful it is also proved chronicle the historical course of Pont's inhabitants. The publication with his texts of Μ. Charalambidis, first who is related with the internationalisation of Pontian question constitutes a important make so much for the Pontians inhabitants what for all the Greeks. Initially for the Pontians inhabitants, it constitutes honour for them after a historical association as Pontian Society of Thessaloniki «Euxinos Leschi» it plays a leading part in the publication proving that the Pontians exceeds their usual pastime with the dance and the song, intervening substantially in the promotion of their affair . At the same time the book constitutes for all the Greeks a proof for how it can exist action of society of citizens through real not governmental organisations as International League for the Rights and the Liberation of People, which contributes in the questions of defence of human rights and in the recognition of suppressed crimes. Finally, the volume can constitute driver for the Pontians lives in the abroad and mainly in the USA, Canada, Australia, that front in the negligence and delay of internationalisation of their affair from the Ηellenic state, they can with base this book undertake initiatives to the governments of their countries of stay. The recognition of the 19th May from the governor of New York -and New Jersey ( USA), from the city of Toronto (Canada) with the existence of monument of genocide, from cities of Australia, shows what the Pontians can accomplish.


Ο εξαιρετικής αισθητικής αυτό τόμος ο οποίος κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις του συγγραφέα για το Ποντιακό ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Μ. Χαραλαμπίδης πρωτεργάτης της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία το 1994 θέσπισε με νόμο την 19ηΜαΐου ως ημέρας μνήμης, συγκέντρωσε τα κείμενα που κατέθεσε στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τα οποία συνιστούν πρωτότυπη συμβολή στην υπόθεση διεθνοποίησης της γενοκτονίας και γενικότερα στο Ποντιακό ζήτημα (Ποντιόφωνοι -κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, αποκατάσταση των Ποντίων από την τ. ΕΣΣΔ- Ρωμανία, κ.ά ). Εκτός από τα ιστορικής σημασίας κείμενα προς τον ΟΗΕ τα οποία δέχτηκε ο Οργανισμός το 1998, το 2002 και το 2004 - στο βιβλίο περιλαμβάνεται και η γαλλική, ισπανική, τουρκική, και η ρωσική μετάφραση – ο συγγραφέας παραθέτει τις παρεμβάσεις του στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, οι οποίες έγιναν το 1998 (εδώ συμπεριλαμβάνεται η τουρκική και η ρωσική τους μετάφραση). Ακόμη στον τόμο συμπεριλαμβάνονται οι ομιλίες του συγγραφέα σε διεθνή Συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα για το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η αναγνώριση της 19ης Μαΐου από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Τ. Πατάκις, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Λαών (Αλγέρι 1976), ενώ πολύ χρήσιμο αποδεικνύεται και το χρονικό της ιστορικής πορείας των Ποντίων.

Η έκδοση με τα κείμενα του Μ. Χαραλαμπίδη, η πρώτη η οποία σχετίζεται με τη διεθνοποίηση του Ποντιακού ζητήματος αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός τόσο για τους Ποντίους όσο και για όλους τους Έλληνες. Αρχικώς για τους Ποντίους, συν τοις άλλοις, αποτελεί τιμή για αυτούς αφού ένα ιστορικό σωματείο όπως αυτό της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης πρωτοστατεί στην έκδοση αποδεικνύοντας ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός υπερβαίνει τη συνήθη ενασχόλησή του με το χορό και το τραγούδι, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην προώθηση της υπόθεσής τους. Παράλληλα το βιβλίο αποτελεί για όλους τους Έλληνες μία απόδειξη για το πώς μπορεί να υπάρξει δράση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από πραγματικές μη κυβερνητικές οργανώσεις σαν τη Διεθνή Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, η οποία με τα παραρτήματά της σε όλον τον κόσμο συμβάλλει στα ζητήματα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αναγνώριση αποσιωπημένων εγκλημάτων.

Τέλος, ο τόμος μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους Πόντιους που ζουν στο εξωτερικό και κυρίως στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, οι οποίοι μπροστά στην ολιγωρία και καθυστέρηση διεθνοποίησης της υπόθεσής τους από το ελλαδικό κράτος, μπορούν με βάση αυτό να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς τις κυβερνήσεις των χωρών διαμονής τους. Η αναγνώριση της 19ης Μαίου από την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης ( και της Νέας Υερσέης) των ΗΠΑ, από την πόλη του Τορόντο του Καναδά με την ύπαρξη του μνημείου της γενοκτονίας, από πόλεις της Αυστραλίας, δείχνει τι μπορούν να καταφέρουν οι Πόντιοι του εξωτερικού.

25 February 2013

O Πυρρίχιος και η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων: Ενστάσεις, εντάσεις και προεκτάσεις - Κώστας Κούσης

O Πυρρίχιος και η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων: 
Ενστάσεις, εντάσεις και προεκτάσεις 
του Κώστα Κούση(άρθρο από την σελίδα www.trapezounta.com - 1η δημοσίευση 14 Οκτωβρίου 2004)


Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της 29ης Αυγούστου 2004. Η ιδιαιτερότητα οφείλεται στο γεγονός ότι μου ήταν γνωστό πως 70 χορευτές θα χόρευαν για λίγο τον Πυρρίχιο χορόν, το χορό που όπου κι αν χορεύεται σκορπά ρίγη συγκινήσεως και ενθουσιάζει τους πάντες. Όχι γιατί χρειαζόταν να αισθανθώ έτσι, αλλά για να δω πώς θα τον παρουσίαζαν στα εκατομμύρια των τηλεθεατών, Ελλήνων και μη.

Μοναδική ευκαιρία λοιπόν, να μάθουν οι πάντες σε ολόκληρη την οικουμένη, ότι αυτός ο λεβέντικος χορός είναι ελληνικός, ελληνικότατος χορός. Είμαι βέβαιος πως αυτός ήταν και ο λόγος που πολύ σωστά άλλωστε οδήγησε την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος να εισηγηθεί στον «Αθήνα 2004» την εμφάνιση των χορευτών με την παραδοσιακή Ποντιακή φορεσιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, κατά την τελετή λήξης των αγώνων. Αναρωτήθηκε όμως κανείς αν πέτυχε ο αρχικός σκοπός και ο βασικός στόχος.

Κατά την άποψή μας, λέμε πως ΟΧΙ ! Αιτία; Η ουδέτερη, φτωχή και άχρωμη αναφορά στον Πυρρίχιο. Αυτό είναι εκείνο που μας λύπησε και μας απογοήτευσε, γιατί είναι βέβαιο ότι χάθηκε μιά σπάνια, μιά μοναδική και ανεπανάληπτη ίσως ευκαιρία, να καταδειχθεί στα πέρατα της οικουμένης ότι ο χορός αυτός,δεν είναι απλά ένας «πανάρχαιος πολεμικός χορός» όπως ατυχώς αναφέρθηκε από τον σχολιαστή- εκφωνητή της ελληνικής- κρατικής τηλεόρασης.

Είναι αγαπητοί μου « ένας Ελληνικός χορός που χορεύονταν από τους «μύριους» του Ξενοφώντα και διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας, χάρη στους Έλληνες του Πόντου» *

Αυτό και μόνο αυτό θα μπορούσε να αναφέρει ο σχολιαστής χωρίς να προκαλέσει ή να παραπλανήσει κανένα. Ήταν υπόθεση 5-6 δευτερολέπτων μόνο. Το κέρδος όμως θα ήταν τεράστιο. Το γεγονός ότι η όλη εκδήλωση ανατέθηκε σε ξένη εταιρεία, δεν διαφοροποιεί καθόλου τις απόψεις μας και για το λόγο αυτό δεν θα ασχοληθούμε τώρα με τη διάσταση αυτή. Οπωσδήποτε όμως μας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το πώς ήταν δυνατόν στην εκδήλωση αυτή να χωράνε τα τραγούδια Μαντουμβάλα και Καραπιπερίμ και να μένει απ΄ έξω η αναφορά στην ελληνικότητα ενός πολιτιστικού μας θησαυρού, που όλοι ξέρουν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι βρίσκεται «εν κινδύνω». Όταν δεν προστατεύεις αυτά που σου ανήκουν είτε έχουν εδαφική διάσταση ή πολιτιστικό περιεχόμενο και υπόσταση, τότε είναι ιστορικά αποδειγμένο ότι σταδιακά, όλα αυτά «συρρικνώνονται»! Έχουμε καθήκον να προστατέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, διατείνονται οι πάντες, λόγιοι και μη.. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν όλοι γνωρίζουμε ότι γύρω μας υπάρχουν επιτήδειοι σφετεριστές και αδίστακτοι διεκδικητές, που καραδοκούν να οικειοποιηθούν αυτά που γνωρίζουν ότι δεν τους ανήκουν. Και καλά εμείς σήμερα ίσως να μη μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες «αξίες», αλλά όχι όμως και να μη μπορούμε να προστατεύσουμε και αυτές για τις οποίες αδιαφιλονίκητα είμαστε οι μόνοι κληρονόμοι. Άραγε στο όνομα ποιάς πολιτισμένης συμπεριφοράς ή ανωτερότητας …αδρανούμε;

Στον πρόσφατο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, έκπληκτοι είδαμε να προβάλλονται εικόνες από μνημεία του ελληνικού πολιτισμού που υπάρχουν στην Καππαδοκία, την Ιωνία, τον Πόντο και τον Πυρρίχιο χορό , χωρίς καμία ιστορική αναφορά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα αυτά είναι τουρκικά δημιουργήματα! To ίδιο έκανα πριν από χρόνια όταν Τούρκοι χορευτές χόρευαν τον Πυρρίχιο και πάλι, μπροστά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ, φορώντας την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά και έχοντας στο στήθος τους το Τουρκικό εθνόσημο. Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι για τη γνωστή βίλα του αξέχαστου Καπαγιαννίδη που σήμερα είναι Μουσείο, διαδίδουν, ψευδόμενοι βέβαια, ότι ανήκει σε κάποιον εύπορο Ρώσο! Τι υποκρύπτονται πίσω από αυτές τις κινήσεις; Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από Ελληνικής πλευράς…Μπορεί βέβαια συγκυριακά τα μνημεία μας αυτά να τους ανήκουν, δεν είναι όμως αυτοί οι δημιουργοί τους και κακώς το αποσιωπούν.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι σημερινοί Τούρκοι, αντλούν την καταγωγή τους από τις 4,5 με 5 χιλιάδες πολεμοχαρείς εκείνους Σελτζούκους, που το 1071 μ.Χ με τη νίκη τους επί του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ρωμανού Δ΄ Διογένη στη μάχη του Μαντζικέρτ, (βόρια της λίμνης Βαν στη Νοτιοανατολική Αρμενία), εδραιώθηκαν σαν μιά ομοιογενή διεκδικητική ομάδα. Δηλαδή εμφανίστηκαν 15–16 αιώνες μετά την εμφάνιση του πυρρίχιου χορού, τον οποίον ανερυθρίαστα όμως διεκδικούν και παρουσιάζουν σαν Τουρκικό χορό, γιατί εμείς δεν τον προστατεύουμε τόσο όσο θα έπρεπε. Το γεγονός ότι ο περιβόητος αυτός χορός χορεύεται ακόμη και σήμερα , από όσους Έλληνες του Πόντου απέμειναν εκεί και εξισλαμίσθηκαν , αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η τουρκική πλευρά να προβάλλει τον χορό αυτό σαν δικό της πολιτιστικό στοιχείο.

Να γιατί πιστεύουμε πως με την τελετή λήξης τον Ολυμπιακών Αγώνων και τη μη σωστή αναφορά στον Πυρρίχιο χορό, χάθηκε μιά μοναδική ευκαιρία να γίνει διεθνώς γνωστό και να αποκατασταθεί κομψά όλη η αλήθεια, τονίζοντας απλά το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή ο πυρρίχιος είναι ένας πανάρχαιος Ελληνικός χορός που χορεύονταν από τους «μύριους» του Ξενοφώντα (430-350 π.Χ). τους οποίους κατόρθωσε να οδηγήσει από την Περσία δια μέσου του Πόντου στην Ελλάδα και διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας, χάρη στην αγάπη, τον σεβασμό και την προσήλωση στις ελληνικές παραδόσεις, όλων των κατοίκων του Πόντου, διαχρονικά,. Κρίμα, λοιπόν! Κρίμα, που έτσι χάθηκε για μας, άλλη μιά σπάνια ευκαιρία.Ποία άλλη χώρα ποιός λαός δεν θα αξιοποιούσε τέτοια ευκαιρία, για να προστατεύσει την ιστορία του;

Κρίμα, γιατί από τις 7 Οκτωβρίου του 1997 με έγγραφό μας (είναι διαθέσιμο) προς το 4 Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ που έγινε στον Πειραιά, εισηγηθήκαμε τη συγκρότηση κατάλληλου μηχανισμού, αφού δεν υπήρχε αντίστοιχος κρατικός, προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος προστασίας του συγκεκριμένου χορού. Κοινοποιήθηκε μάλιστα σε αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον Γ.Γ Απόδημου Ελληνισμού. Μήπως από τότε είδε κανένας να γίνεται κάτι σχετικό,προς την κατεύθυνση αυτή ;

Εμείς πάντως βλέπουμε να διαμαρτυρόμαστε και πάλι κατόπιν εορτής, ενώ κανένα συλλαλητήριο δεν πρόκειται να σώσει την κατάσταση!

* Κατά την παράδοση ο πυρρίχιος χορεύτικε από τον Πύρριχο και τα παλικαριά του γύρω από το νεκρό σώμα του Πάτροκλου. Κατα μιά άλλη εκδοχή ο πυρρίχιος χορός οφείλεται στον Κρητικό αοιδό του 7 π.Χ αιώνα και μουσικοδιδάσκαλο πολεμικών παιάνων, τον Θαλήτα. Ήταν συνθετικό στοιχείο των γνωστών “Παναθηναίων” και του Πελοποννησιακού πολέμου 431-404 π.Χ).

Ο Κώστας Κούσης είναι δημοσιογράφος. Υπήρξε Υπεύθυνος Τύπου της Ομοσπονδίας Ποντικών Σωματείων Ν. Ελλάδος και Γεν. Γραμματέας ΄και αργότερα Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Επιστημόνων.

Το Η ΄Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας


Το Η ΄Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας

(άρθρο από την σελίδα www.trapezounta.com - 1η δημοσίευση 08 Δεκεμβρίου 2004)


Το Η ΄Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας διοργανώθηκε από 26 έως 28 Νοεμβρίου στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, από το ΑΠΘ, την Νομαρχία και το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

Το συνέδριο είχε τίτλο «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα έως τον εικοστό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού» και συμμετείχαν επιστήμονες από όλη την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό, οι οποίοι ανακοίνωσαν τα πορίσματα των τελευταίων ερευνών τους για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την συζήτηση για την ίδρυση Κέντρου Ιστορίας Ελληνισμού της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν οι Σ. Καπετανόπουλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο Β. Καραμανλής, διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου της Νομαρχίας, Ι. Τουλουμάκος καθηγητής ΑΠΘ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο Α. Σαββίδης καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Α. Μελή- Παπαπαναγιώτου δημοσιογράφος, ενώ οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αφηγήσεις προσφύγων και να περιηγηθούν στην έκθεση βιβλίων και φωτογραφιών για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

Στο Συνέδριο παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις οι Ι. Τουλουμάκος, καθηγητής ΑΠΘ με θέμα «η κλασσική αρχαιότητα στο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως», Α. Σαββίδης καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Η ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στη γεωργιανή ιστοριογραφία και λογοτεχνία», Ε. Πελαγίδης αν. καθηγητής πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Οικουμενικό Πατριαρχείο και Νεότουρκοι κατά το περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθεια 1908-1918», Σ. Ηλιάδου –Τάχου, Λέκτορας πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Από τη φαναριώτικη προστασία του μιλλέτ στον εθνικιστικό κρατισμό των Νεότουρκων», Π. Διαμάντης, Διδάκτωρ ιστορίας, Διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στο ινστιτούτου για η μελέτη των γενοκτονιών του Πανεπιστημίου του Σίδνευ «Η περίπτωση των σχολών της Τραπεζούντας», Μ. Βαρβούνης, αν. καθηγητής ΔΠΘ, «Μικρασιατικός και σαμιακός μοναχισμός», Ε. Κεκρίδης αν. καθηγητής ΔΠΘ «Εκτοπισμοί των Ελλήνων του Πόντου (από Κερασούντα, Σαμψούντα και Κοτύωρα)», Λ. Ιστικοπούλου, Διδάκτωρ ιστορίας εκπαιδευτικός «Οι απαρχές της μικρασιατικής ταπητουργίας στην Ελλάδα», και Φ. Μαλκίδης Λέκτορας ΔΠΘ ««Το ελληνοτουρκικό σύμφωνο του 1930 και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Πολιτική και κοινωνία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»,

25/02/2013 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
Ο Ανέστης Αϊβαζίδης, ένας από τους μεγαλύτερους συνεχιστές της μουσικής μας παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα Σιμοχώρια της Τραπεζούντας. Γεννήθηκε το 1926 στο Κολχικό και είναι αδερφός του πατριάρχη του ύψους αυτού Χρήστου Αϊβαζίδη. Με καταγωγή απ το Αργαλί ξεκίνισε να παίζει λύρα σε ηλικία 10 χρονών έχοντας σαν πρότυπο τον αδερφό του και τον πατέρα του Χαράλαμπο. Είναι εξαιρετικός λυράρης αλλά και τραγουδιστής με χαρισματική φωνή.Όταν τραγουδούσε στην πλατεία του χωριού ο κόσμος που τον άκουγε νόμιζε πως παίχει ολόκληρη ορχήστρα .Ο μουσικός του τρόπος παρέπεμπε απευθείας στους λυράρηδες της πατρίδας καθώς συνηίζει να παίζει όρθιος κατά τα παλαιά πρότυπα. Άξιος εκπρόσωπος της γενιάς του, χαρακτήρισε με το παίξιμο του μια ολόκληρη εποχή ενώ ακόμη και σήμερα αποτέλεσε έμπνευση για τους νεότερους. Δεν απέχει πολύ από την πραγματηκότητα ότι αφορμή για να γίνει αυτή η μουσική εργασία ήταν το δέος και ο σεβασμός που αισθανόμαστε όλοι εμείς απέναντι στη μορφή του Ανέστη Αϊβαζίδη.

Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 σε ηλικία 90 ετών, ένας πιστός εκπρόσωπος της Ποντιακής μουσικής παράδοσης ο Ανέστης Αϊβαζίδης.

Ευχαριστούμε θερμά την συνεργάτη Αλίκη Αναστασιάδου (χρήστη Youtube aplaradio) και την σελίδα pontiosakritas.blogspot.com για το πανέμορφο τραγούδι/βίντεο και βιογραφικά στοιχεία για τον Ανέστη Αϊβαζίδη.

Δείτε επίσης στο e-pontos για τον Ανέστη Αϊβαζίδη.

Anestis Aivazidis was one of the greatest musicians who continued Pontian musical tradition as it was developed in the Simohoria area of Trapezounta. He was born in Kolhiko Lagadas, Greece in 1926 and was the brother of the incredible musician Christos Aivazidis. His family's origin was from Argali Trapezounta. At the age of 10 he began playing Pontian lyra, having his brother Christos and his father Charalambos as his role models. He becomes an exceptional lyra player but also a singer with a charismatic voice. His musical style rooted back directly to the lyra players from Pontos , as he continued to play standing up according to the old traditions. A worthy representative of his generation, he characterized with his playing an entire era, and up until his death he was an inspiration for the younger musicians. It is not an overstatement to say that the reason for this musical dedication is the awe and respect that we all have for Anestis Aivazidis.

Anestis Aivazidis passed away on Monday, September 19, 2016 at the age of 90.

Thanks to our dear friend Aliki Anastasiadou (Youtube: aplaradio) and her webpage Pontios Akritas for the video and the biographical information for Mr. Anestis Aivazidis.

See also the article at e.pontos.


Ευχαριστούμε τον Πόλυ Εφραιμίδη και τον φωτογράφο Παύλο Νικολαϊδη για το φωτογραφικο υλικό.
Thanks to Polis Efraimidis and photographer Pavlos Nikolaidis for the pictures.


www.radiotrapezounta.com
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

24 February 2013

24/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΤΣΙΤΑΡΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΝ

Εναν μακρύν καϊτέν σ' έναν παρακάθ σην Θεσσαλονίκην 1988.
Τραγωδεί ο Σεραλαρέτες Στάθης Τσιταρίδης (Τσιτάς) ασ σην μακρυνήν Αυστραλίαν.
Κεμεντζέν παιζ ο αείμνηστον Χρήστον Χρυσανθόπουλον.
Στα πλαίσια του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού.

Vocals: Stathis Tsitaridis
Lyra: Christos Chrisanthopoulos
Thessaloniki 1988

22 February 2013

22/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ
Γιάννης Απαζίδης - τραγούδι
Χρήστος Τικταπανίδης - λύρα
Χρήστος Γεωργιάδης - πλήκτρα
Αγγελος - ντραμς

Βάπτιση Ελενίτσας
Χαρίεσσα Ημαθίας
7 Ιουλίου 2007

John Apazidis - vocals
Christos Tiktapanidis - lyra
Christos Georgiadis - keyboards
Angelos - drums

Elenitsa's Baptism
Hariessa, Imathia, Greece
7 July, 2007

20 February 2013

EFXINOS PONTOS MONTREAL DANCE 09 MARCH 2013
Hello everyone,

Please mark your calendars and reserve your entrance tickets. 
Montreal's Pontian Annual Dance is around the corner!
Pontian Association of Montreal 'Efxinos Pontos'
49th Annual Dance - March 9, 2013 - Palace Reception Halls in Laval.
$55 includes dinner and raffle ticket


Σύλλογος Ποντίων Μοντρεάλ 'Εύξεινος Πόντος'
49ος Ετήσιος Χορός - Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 - 
Palace Reception Halls, Laval
$55 μετά φαγητού και λαχείο

Our special guest performers include:
Giannis Foulidis - on lyra, kemane and vocals
Giannis Apazidis - on ntaouli and vocals

Accompanied by:
Panagiotis Bakalis - on klarino
Giorgo Georgakopoulos - on keyboards
and with a special appearance for dimotika/laika:
Andreas Kalamatianos - on vocals
and not to forget Montreal's very own Savvas Stefanidis and Lefteris Michailidis

more info - περισσότερες πληροφορίες

20/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΛΕΤΣΙΝΑ

Κώστας Σιώπης - κλαρίνο
Γιάννης Πολυχρονίδης - νταούλι
Χορευτικό Κύκλος
Χοροί του Καρς
Από το DVD "Πανόραμα Ποντιακών Χορών"

Kostas Siopis - clarinet
Giannis Polyhronidis - ntaouli
Dance Association "Kyklos"
presenting the Dances of Kars
From the DVD "Panorama of Pontian Dances"

19 February 2013

19/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Χρήστος Ακριτίδης - Τραγούδι
Δημήτρης Ιωακειμίδης - Λύρα
Δημήτρης Φουντουκίδης - Πλήκτρα
Γιάννης Παπαδόπουλος - Νταούλι 

19/12/2006 από τηλεοπτική εκπομπή στην Πλολεμαϊδα

Christos Akritidis - Vocals
Dimitris Ioakimidis - Lyra
Dimitris Fountoukidis - Keyboards
Giannis Papadopoulos - Daouli

19 December 2006 Live performance on television

18 February 2013

18/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΚΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ
Σύλλογος Ποντίων Κορινού 2003
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (ΚΟΥΛΗΣ)- τραγουδι
Χρήστος Τσενεκίδης - λύρα

Pontian Society of Korinos (near Katerini, Pieria, northern Greece)
Kyriakos (Koulis) Triantafyllidis - vocals
Christos Tsenekidis - lyra

17 February 2013

17/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ
1988 Elaiohori Kavala
"Krousia" and "Egroiksa nt' apothano ego"
Live performance

1988 Ελαιοχώρι Καβάλας
Χρύσανθος Θεοδωρίδης - τραγούδι
Μιχάλης Καλιοντζίδης - λύρα

"Κρούσια" και "Εγροίξα ντ΄αποθάνω εγώ"

16 February 2013

16/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

"Parthen h Romania"

A clip from the concert "Apo tous Pontious gia tous Pontious", Lycavittos, Athens, 1993.


Chrisanthos Theodoridis - vocals
Giorgos Amarantidis - lyra
Giannis Efraimidis - daouli
Lazos Terzas - presentation

"Πάρθεν η Ρωμανία"

Από την συναυλία "Από τους Ποντίους για τους Ποντίους" Θέατρο Λυκαβυττού, Αθήνα
1993

Χρύσανθος Θεοδορίδης - τραγούδι
Γιώργος Αμαραντίδης - λύρα
Γιάννης Εφραιμίδης - νταούλι
Λάζος Τερζάς - παρουσίαση

14 February 2013

14/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΕΡΩΤΙΚΟ - ΤΟΥ ΤΑΣΚΙΝ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΑΜΙΔΗΣΕνα σύγχρονο ερωτικό ποντιακό τραγούδι αγάπης και πόνου..
αφιερωμένο στην γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

ΤΟΥ ΤΑΣΚΙΝ - Στίχοι Χρήστου Αντωνιάδη
Τραγούδι Γιώργος Στεφανίδης
Λύρα Κώστας Σιαμίδης

ΑΔΕΡΦΕ Μ' ΓΙΑ ΕΛΑ ΚΑΤΣΟΝ Σ' ΑΚΛΕΡΟΝ Τ' ΕΜΟΝ ΤΟ ΓΙΑΝ'
ΚΑΤ' ΘΑ ΜΥΣΤΙΡΕΥΚΟΥΜΑΙ, ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΕΥΚΟΥΜΑΙ

ΑΔΕΡΦΕ Μ' 'ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Μ' ΚΡΥΦΑΣ ΕΙΧ' ΑΤΕΝ Ο ΑΧΑΡΟΝ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ, ΕΚΡΥΦΟΕΓΑΠΑΝΑ

ΑΔΕΡΦΕ Μ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΑΠΗ Μ' 'ΚΙ ΕΞΕΡΕΝ ΕΧΑΣΑ 'ΤΕΝ
Μ' ΕΝΑΝ ΞΕΝΟΝ ΥΠΑΝΤΡΕΥ, ΚΑΙ Η ΨΥ Μ' ΧΑΡΟΠΑΛΕΥ'

ΑΔΕΡΦΕ Μ' ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΤΑΣΙ Μ' ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΛΥΟΥΜΑΙ
Θ' ΑΝΑΜΕΝΩ ΟΣΟΝ ΖΩ, ΄ΚΙ ΕΝΕΓΚΑΣΤΑ ΝΑ ΠΟΝΩ....

08 February 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΤΣΕΚΕΡΙΔΗ
Το πανεπιστήμιο Queens College στη Νέα Υόρκη και το τμήμα της κοινονιoλογίας πραγματοποίησε μία σειρά συνεντεύξεων με κατοίκους της περιοχής της Αστόριας. Η σειρά αυτή έχει γενικό τίτλο   "Hellenic-American Oral History Project: Greek Americans" και περιέχει 20 - προς το παρών - συνεντεύξεις σε βίντεο τα οποία δημοσιεύονται στη σελίδα του πανεπιστημίου.

Ανακαλύψαμε τον δικό μας Ηλία Τσεκερίδη από το "Σεραλάρ" - Αλωνάκια Κοζάνης - τέος πρόεδρος του Συλλόγου Πόντος Norwalk, Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων ΗΠΑ και Καναδά, και Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζωνος Νέας Υόρκης. Δείτε τον κ. Ηλία να περιγράφει σύντομα την ζωή του και τις εμπειρίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συγχαρητήρια στο τμήμα κοινονιoλογίας του Queens College και στον κ. Ηλία Τσεκερίδη που έδωσε το ποντιακό παρών στην εργασία αυτή για την ανάδειξη των ελλήνων στην Νέα Υόρκη και γενικότερα στο εξωτερικό.Elias Tsekeridis from Queens College on Vimeo.

08/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΑΡΝΟΠΟ Μ΄ ΧΙΛΙΟΠΛΟΥΜΙΣΤΟΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

07 February 2013

07/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΛΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ
Ενα μουσικό παρακάθ στο αμιγές ποντιακό χωριό Νέα Σάντα Κιλκίς στις 1 Φεβρουαρίου 2013.
Μια πολύ καλή βιντεοσκόπηση από τον κ. Αχιλλέα Αμανατίδη.
Πολλοί προσκεκλημένοι και συμμετέχοντες με πρωταγονιστές σ' αυτό το βίντεο ο βετεράνος Λάμπης Παυλίδης και στη λύρα ο Σάκης Στυλίδης.
Καλή σας ακρόαση.

06 February 2013

06/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣΑφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη Χαράλαμπο Εφραιμίδη που μας άφησε σήμερα και πέρασε στην αιωνιότητα. Αιωνία του η μνήμη.

04 February 2013

PONTIAN ODYSSEY February 19, 2013 New York


Pontian Odyssey:

The Endurance and Renewal of an Ancient Culture


February 19, 2013, 6:30 PM, at the Holy Trinity Greek Orthodox Archdiocesan Cathedral Center

An evening of presentations on a fascinating and enduring culture from Thomas de Waal, Senior Associate of the Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., Nikos Michailidis, Ph.D candidate, Department of Anthropology, Princeton University, and Eleftherios (Ted) Kostans, award winning photographer and co- founder of Cosmos-Philly.
A reception will follow the talks. Please RSVP, if you would like to attend, to info@hacfoundation.org no later than February 16, 2013.

Αφίσα για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φλεβάρη 2013 στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ με θέμα : "ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ : η αντοχή και η ανανέωση του αρχαίου πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου".
Ομιλητές θα είναι ο δημοσιογράφος του BBC Thomas De Waal και ο Νίκος Μιχαηλίδης υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Princeton η ομιλία του οποίου θα έχει θέμα : "την αναγέννηση της ελληνικής μουσικής και ταυτότητας στον σημερινό Πόντο". Επίσης θα προβληθούν φωτογραφίες από τον σημερινό Πόντο του ελληνοαμερικανού φωτογράφου Ελευθέριου Κωσταντινίδη γνωστότερου στο ευρύ κοινό ως Eleftherios Kostans.

Πηγή: Pontian Odyssey

Ευχαριστούμε τον κ. Ισαάκ Σαλασίδη για την πληροφορία. 


04/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Τ' ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΣΗΣ' ΠΟΛΛΑ - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

02 February 2013

02/02/13 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ- ΠΟΣΑ ΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΕΑΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ (ΣΙΜΟΥΛΤΣ) ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΑΣΑΜΕ ΕΧΘΕΣ.....ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ...